Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Luxe Bakkerij P. Nagelkerke. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Luxe Bakkerij P. Nagelkerke te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Luxe Bakkerij P. Nagelkerke zijn vrijblijvend. Luxe Bakkerij P. Nagelkerke accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Luxe Bakkerij P. Nagelkerke behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Luxe Bakkerij P. Nagelkerke behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Betaling
De klant voldoet bij Luxe Bakkerij P. Nagelkerke Ring aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling). In het geval dat Luxe Bakkerij P. Nagelkerke een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Luxe Bakkerij P. Nagelkerke. Overdracht van risico en eigendom. Het risico van het geleverde gaat van Luxe Bakkerij P. Nagelkerke over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Aansprakelijkheid
Luxe Bakkerij P. Nagelkerke is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Luxe Bakkerij P. Nagelkerke is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Luxe Bakkerij P. Nagelkerke komen. Luxe Bakkerij P. Nagelkerke draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Luxe Bakkerij P. Nagelkerke eveneens geen verantwoordelijkheid. Luxe Bakkerij P. Nagelkerke is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Luxe Bakkerij P. Nagelkerke, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Luxe Bakkerij P. Nagelkerke. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Luxe Bakkerij P. Nagelkerke uitgesloten.

Rechten
Alle contacten en transacties met Luxe Bakkerij P. Nagelkerke geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Luxe Bakkerij P. Nagelkerke. Niets uit uitgaven of publicaties van Luxe Bakkerij P. Nagelkerke mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Luxe Bakkerij P. Nagelkerke.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Luxe Bakkerij P. Nagelkerke en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Luxe Bakkerij P. Nagelkerke te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Luxe Bakkerij P. Nagelkerke te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.